Algemene voorwaarden van Maanen vakantiehuizen

 

O1: DEFINITIES

02: ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJKHEID

03: RESERVERINGEN/BETALINGEN/KORTINGEN/ANNULEREN/

(PRIJS)WIJZINGEN

04: AANKOMST EN VERTREK

05: HET CHALET

06: PARKREGLEMENT/HONDEN

07: AANSPRAKELIJKHEID

08: WAARBORGSOM EN VERREKENING

09: PRIVACY

10: OVERIGE BEPALINGEN 

 

01: DEFINITIES

 

 1. Administratiekosten: kosten die samenhangen met de reservering (reserveringskosten, wijzigingskosten etc)
 2. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 3. Gasten: alle personen die vallen onder het begrip recreant en gebruik maken van de accommodatie.
 4. Huurder is degene die de huurovereenkomst is aangegaan, degene die hem vergezellen, familie en /of eenieder die deel gebruikmaken van het gehuurde object ten tijde van de overeengekomen huurperiode.
 5. Huurprijs: de kosten welke in rekening worden gebracht voor het verblijf in het gehuurde in de periode waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan, exclusief eventueel bijkomende kosten.
 6. Ondernemer: het bedrijf die de accommodatie in opdracht van verhuurder ter beschikking stelt, van Maanen vakantiehuizen
 7. Parkreglement: het reglement dat van toepassing is op het park en waarin aanvullende regels zijn opgenomen.
 8. Reissom: huursom en overige kosten, inclusief eventuele kortingen
 9. Van Maanen Vakantiehuizen is een bemiddelaar die handelt uit hoofde van een door verhuurder aan Van Maanen Vakantiehuizen verstrekte opdracht tot dienstverlening.
 10. Verhuurder is degene die het object in eigendom heeft of op enige andere wijze verantwoording draagt voor het object waarvoor verhuurder aan Van Maanen Vakantiehuizen schriftelijk de opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt.
 11. Waarborgsom: een bedrag dat vóór aanvang van het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt.
 12. Wijziging: een verandering van de overeenkomst zoals het wijzigen van de huurperiode of een wisselen van het gehuurde chalet. De kosten hiervan zijn 18,50 euro.

 

02: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen van Maanen vakantiehuizen en de recreant ter zake van de verhuur van een accommodatie.

De algemene voorwaarden staan op de website vermeld:

www.vanmaanenvakantiehuizen.nl en kunnen desgewenst ook opgestuurd worden.

Ook het parkreglement is onderdeel van de algemene voorwaarden.

Recreant dient ervoor te zorgen dat alle met hem meereizende personen en zijn gasten kennisnemen van deze algemene voorwaarden en staat in voor naleving daarvan.

 

03: Reserveringen, betalingen, kortingen, (prijs)wijzigingen, annuleren

 

Reserveren

Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar. De ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

Indien binnen 24 uur na reserveren geen bevestiging is ontvangen, dient recreant contact op te nemen met van Maanen vakantiehuizen via email: info@vanmaanenvakantiehuizen.nl

De overeenkomst komt tot stand door het reserveren van een chalet via de website. Voor het verwerken van de reservering worden er administratiekosten in rekening gebracht van 18,50 euro.

Betalingen

Na het afronden van een reservering wordt gevraagd om een betaling. Afhankelijk van de periode tussen het reserveren en de vakantie wordt om een aanbetaling gevraagd van 150 euro of indien binnen 8 weken voor de vakantie wordt gereserveerd, het gehele bedrag. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor de vakantie te zijn betaald.

Uiteraard mag ook het gehele bedrag in een keer betaald worden indien de reservering langer dan 8 weken voor de vakantie plaatsvindt.

Elke betaling is in euro’s.

Indien recreant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, mag ondernemer de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Kortingen

Eventuele kortingen dienen direct tijdens het reserveren te worden gemeld in het opmerkingen vakje tijdens de reservering. Ditzelfde geldt ook voor speciale weekenden (rasweekenden/verenigingsweekenden etc)

Op arrangementen zijn geen kortingen van toepassing, tenzij expliciet vermeld.

Combinaties van kortingen zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld.

Er kan geen beroep worden gedaan op een last minute actie of andere kortingsactie die later is gestart dan dat de reservering is gedaan. Recreant betaalt altijd de op dat moment geldende laagste prijs ten tijde van het reserveren.

 

Prijswijzigingen

De totale prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven.

Er kan geen beroep worden gedaan op later of eerder vermelde kortingsacties of prijswijzigingen. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van acties die geldig zijn ten tijde van het reserveren.

 

Wijziging van de overeenkomst

Wanneer recreant na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de overeenkomst wenst aan te brengen, staat het de ondernemer vrij om te bepalen of en in hoeverre wijzigingen zullen worden geaccepteerd.

Het wijzigen van de aankomstdatum of het wijzigen van het gehuurde chalet brengen sowieso administratiekosten met zich mee van 18,50 euro.

Wijzigen is slechts mogelijk indien beschikbaar en na akkoord van ondernemer.

Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Ingeval de ondernemer door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal de ondernemer aan de recreant een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit voorstel mag natuurlijk worden afgewezen. Het voorstel wordt geacht geaccepteerd te zijn indien niet binnen 14 dagen na dagtekening het bezwaar door recreant is afgewezen. De ondernemer zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade

 

Annuleren

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

-Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 150 euro.

-Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de huurprijs plus 18,50 administratiekosten.

-Bij annulering 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75% van de huurprijs plus 18,50 administratiekosten.

-Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 100% van de huurprijs plus 18,50 administratiekosten.

Een annulering moet altijd schriftelijk worden doorgegeven (aangetekend) of telefonisch worden aangekondigd waarna een email wordt gestuurd door recreant aan de ondernemer. Indien niet binnen 2 werkdagen een bevestiging van ondernemer aan recreant is verstuurd via email, dan heeft de annulering de ondernemer niet bereikt en dient recreant direct contact op te nemen met ondernemer.

 

04: Aankomst en vertrek

De accommodatie is op de aanreisdag beschikbaar vanaf 15 uur. Later aankomen is mogelijk, alleen geef ons dat wel tijdig door. Vanaf 17 uur is de receptie gesloten. Op afspraak is later aankomen mogelijk tot 21 uur, of de dag erna.

Indien de recreant binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder verdere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Recreant levert de sleutel op de vertrekdag uiterlijk om 10 uur in bij de receptie. Eerder vertrekken kan natuurlijk altijd (we zijn op werkdagen vanaf 8 uur in de ochtend aanwezig). Indien het vertrek nog eerder zal zijn, kan de sleutel en indien van toepassing slagboomsleutel in de brievenbus bij de receptie worden gedeponeerd, maar geef dit wel aan ons door.

Bij het verlies van huissleutel/slagbooms afstandsbediening worden kosten in rekening gebracht, te weten 100 euro voor de slagboom afstandsbediening en 80 euro voor de sleutel.

Wanneer recreant eerder wenst te vertrekken is toch de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

-recreant of mederecreant, ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer/mederecreanten/gasten/bewoners bezorgt.

-recreant of mederecreant, ondanks waarschuwing de accommodatie gebruikt in strijd met de bestemming.

-indien naar het oordeel van de ondernemer het risico aanwezig is dat de ondernemer schade zal lijden als de overeenkomst wordt voortgezet.

 

05: Het chalet

De foto’s op de website geven een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Het chalet zal nooit als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Gasten dienen altijd elders een woonplaats te hebben. Het niet hebben van een woonplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de gast en kan de ondernemer nooit worden tegengeworpen.

Het is verboden het chalet in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de ondernemer.

Het is verboden het chalet te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is ingericht en op de website staat aangegeven.

Honden niet op bed

Hoe lief wij honden ook vinden, honden mogen in de chalets NOOIT op de bedden liggen, ook niet als u er een kleed op legt. Dit is niet hygiënisch voor de gasten die na u komen. Bij constatering dat ze toch op het bed hebben gelegen, brengen wij de kosten van nieuwe moltons plus transportkosten plus de reiniging van het dekbed in mindering met de betaalde borg. (per bed 65 euro excl. btw) Op leren banken in de chalets is dit wel toegestaan, mits u een kleed over de bank legt en de bank netjes blijft.

Schoonmaak

Het chalet wordt schoon geleverd aan recreant.

Op de dag van vertrek is huurder verplicht uiterlijk om 10:00 uit het vakantiehuis te vertrekken. Huurder zorgt ervoor dat er geen vuile vaat staat, het beddengoed is afgehaald en de vuilnis in de container is gegooid. Let er ook op dat er geen uitwerpselen van honden meer in de tuin liggen.

De sleutel (en afstandsbediening van de slagboom indien van toepassing) dient bij de receptie te worden ingeleverd om 10 uur. (tenzij afgesproken is eerder te vertrekken (zie punt 4)

Mocht het vakantiehuis tijdens de huurperiode bovenmatig zijn vervuild, dan zal dit inhouding van de waarborgsom tot gevolg hebben. Tevens kunnen alle kosten die worden gemaakt om het vakantiehuis te reinigen door een daartoe erkend schoonmaakbedrijf aan huurder worden doorberekend.

Over alle genoemde kosten, vergoedingen, bedragen en/of verstrekte diensten dienen wij de hierop wettelijk van toepassing zijnde btw door te berekenen en af te dragen.

Klachten

Ondanks de uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat een recreant een klacht heeft. Eventuele klachten met betrekking tot het vakantiehuis dienen onmiddellijk bij de aanvang van de huurtermijn aan Van Maanen Vakantiehuizen te worden aangegeven om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft recreant tot uiterlijk 2 weken na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij van Maanen vakantiehuizen (info@vanmaanenvakantiehuizen.nl)  Op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en recreant worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

Van Maanen Vakantiehuizen en/of verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendommen van huurder, een en ander behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Ondernemer kan echter nimmer gehouden worden tot vergoeding van meerdere kosten of schade, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhouds)werkzaamheden in het park of aan de accommodatie worden uitgevoerd, zonder dat dit zal leiden tot een recht op enige vergoeding ter zake daarvan. De ondernemer zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel beperken.

Roken

In de vakantiehuizen is het niet toegestaan binnen te roken. Bij het niet naleven van dit verbod wordt u €100,- borg in mindering gebracht!

 

06: Parkreglement/honden

Wij heten je van harte welkom op het vakantiepark. We willen heel graag je verblijf naar wens maken. Hiervoor vragen we ook je medewerking. Uiteraard kan een park niet zonder regels, deze zorgen voor de veiligheid van jou en je gasten.

Dit park is een privépark. Er wonen ook diverse mensen permanent. In overleg met de VVE van het park hebben we ervoor gekozen om op dit park een aantal chalet te verhuren.

Wij hebben zelf natuurlijk ook honden en weten hoe lastig het soms is om een geschikt vakantiehuis te vinden waar de honden ook welkom zijn en daar de tuin goed omheind is. Omdat wij hier zelf tegenaan liepen is dit ook de insteek geweest om ons exclusief te richten op hondenbezitters.

Blaffen

Bij ons zijn honden welkom, betaal je niets om je hond(en) mee te nemen en zijn de tuinen allemaal omheind. Wanneer er veel chalets bezet zijn, zijn er dus ook veel honden. Als er 1 begint te blaffen kan het zeker zijn dat de rest er ook op gaat reageren en dat het een groot geblaf wordt op het park. Om onder andere dit te voorkomen, is er een parkreglement opgesteld, puur om de rust hier te bewaren en om het park schoon en veilig te houden.

Aanlijnplicht op het park/zwemmen

Honden dienen te allen tijde op het park aangelijnd te zijn. Het water bij het vakantiepark is een recreatieplas voor mensen, niet voor de honden. Honden kunnen zwemmen bij de hondenstranden (zie website De Grote Rietplas in Emmen en De Zandwinplas in Nieuw Amsterdam, beide ongeveer 8 minuten rijden vanaf het park)

Uitwerpselen

Honden zijn uiteraard meer dan welkom, maar we hebben natuurlijk liever niet dat er overlast wordt bezorgd. Dat wil zeggen dat wij verwachten van je als eigenaar dat je jouw hond(en) corrigeert indien er overmatig geblaft wordt en je honden niet alleen in de tuin laat wanneer je er zelf niet bent. Op het park is het niet toegestaan je hond uit te laten, daarvoor is het bos. Mocht je hond per ongeluk toch zijn behoefte op het park hebben gedaan, dan is het verplicht om de uitwerpselen zelf op te ruimen en in de container te deponeren.

Vlooien

Elke recreant is zelf verantwoordelijk om zijn/haar honden goed te behandelen tegen vlooien zodat de chalets vlo-vrij blijven.

(Nacht)rust en overlast

Tussen 23.00 en 07.00 dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Dit betekent onder meer geen luide muziek/geluiden

Verkeersregels op het park

De normale verkeersregels zijn van toepassing op het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen 15 km/pu. Voetgangers en kinderen hebben altijd voorrang.

Barbecue/vuurkorf

Elk chalet heeft een vuurkorf in de tuin met een rooster waarop je kunt barbecueën. De vuurkorf mag niet op de veranda geplaatst worden en moet minimaal 3 meter van het chalet blijven staan. Om het rooster te gebruiken is het verplicht om er folie omheen te doen. Hout is bij ondernemer verkrijgbaar.

 

07: Aansprakelijkheid

 Van Maanen Vakantiehuizen en/of verhuurder is niet aansprakelijk voor:

* Diefstal, verlies of schade, op wat voor een manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in een verhuurobject ontstaat;

* Defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur;

* Ongemakken of overlast veroorzaakt door derden;

* Situaties of feiten welke niet te wijten zijn aan Van Maanen Vakantiehuizen en/of verhuurder

* Mondeling verstrekte inlichtingen

 

Schade en/of vermissing

Schade en/of gebreken dienen direct, toch uiterlijk binnen 24 uur na het aanvangen van de huurperiode te worden gemeld aan Van Maanen Vakantiehuizen. Schade en/of gebreken die later worden gemeld worden geacht door huurder te zijn ontstaan.

Het verblijf in de vakantiewoning geschiedt volledig op eigen risico. Huurder is verplicht om schade en/of gebreken en alle daarmee verband houdende kosten die hierdoor ontstaan direct te vergoeden.

De plicht tot schadevergoeding is ook van toepassing op vermissing van inventaris en andere tot het huurobject behorende installaties, appendages armaturen al of niet aard en nagelvast verbonden.

De huurder draagt ook de verantwoordelijkheid voor zijn medehuurders, familie en/of gasten.

Huurder verklaart in bezit te zijn van een rechtsgeldige reisverzekering. (een w.a. verzekering dekt schade tijdens vakantie niet!)

Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het door hem gehuurde object met de zich daarin bevindende inventaris af te leveren in dezelfde staat waarin het zich bevond bij het aanvangen van de huurperiode.

Huisdieren (honden, katten etc.) mogen alleen worden meegebracht nadat Van Maanen Vakantiehuizen hiervan op de hoogte is gesteld en akkoord heeft gegeven.

Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of bruikleen afstaan of op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking stellen.

Het is niet toegestaan in het gehuurde andere apparaten, installaties en/of toestellen te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

Het is huurder verboden op enigerlei wijze overlast te veroorzaken aan de omgeving.

Voor de algemene toestand van het vakantiehuis is de eigenaar volledig verantwoordelijk. Van Maanen Vakantiehuizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen, tekortkomingen en/of gebreken aan het gehuurde welke niet, voor het aangaan van de huurovereenkomst schriftelijk, door verhuurder aan Van Maanen Vakantiehuizen zijn gemeld.

Van Maanen Vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden in ruime zin inbegrepen (weg)werkzaamheden en/of (ver)bouwactiviteiten in, naast of in de direct omgeving van het gehuurde

Ondernemer is uiteraard wel aansprakelijk indien sprake is van grove schuld of opzet.

 

08: Waarborgsom

In verband met de eindcontrole wordt een waarborgsom in rekening gebracht.

De waarborgsom van 100 euro is voor u geen garantie dat eventuele schade en/of gebreken die te wijten zijn aan huurder, hiermee gedekt zijn. Alle door huurder ontstane schade/gebreken zullen op huurder worden verhaald.

Let op! Schade per ongeluk ontstaan tijdens de vakantie valt bijna nooit onder een w.a. verzekering. Om deze reden stellen we het verplicht om ervoor te zorgen dat elke recreant een geldende reisverzekering af heeft gesloten.

De betaalde waarborgsom zal, indien er niets te verrekenen is, binnen 2 weken na vertrek worden terugbetaald. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

09: Privacy

De persoonsgegevens van de gasten worden opgenomen in het adressenbestand van de ondernemer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering en ook voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. De ondernemer verstrekt geen gegevens aan derden.

Indien de recreant geen reclame (via email) wenst te ontvangen, kan hij dat schriftelijk kenbaar maken aan van Maanen vakantiehuizen (info@vanmaanenvakantiehuizen.nl)

Indien een recreant tijdens zijn verblijf bij toeval wordt gefotografeerd en de betreffende foto wordt gebruikt in een publicatie door de ondernemer, wordt de instemming van de recreant met dat gebruik vermoed te zijn gegeven.

 

10: Overige bepalingen
 
 

Voorbehoud
Van Maanen vakantiehuizen behoudt zich het recht om zonder toestemming van de bezoeker prijzen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Privacy
Van Maanen vakantiehuizen behandelt alle persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In geen geval verstrekken we uw gegevens aan derden.

Intellectueel eigendom
Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Van Maanen vakantiehuizen. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van Van Maanen vakantiehuizen vereist. Het gebruik van de naam en het merk Van Maanen vakantiehuizen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Maanen vakantiehuizen.

 

 

 

Boek samen met je hond(en) je droomvakantie!

Onze grootste voordelen

 • Alle chalets hebben een omheinde tuin (sommige omheiningen zijn zelfs 1.80m hoog)
 • Maximaal 4 honden mogen gratis mee!
 • Bos op loopafstand en diverse bossen in de buurt
 • 2 hondenzwemplassen op minder dan 10 minuten rijden
 • Alle hondenrassen zijn bij ons van harte welkom!

Betaal veilig met:

Volg onze nieuwsblaf!