Boek samen met je hond(en) je droomvakantie!

Algemene voorwaarden van Maanen vakantiehuizen

 

O1: DEFINITIES

02: ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSELIJKHEID

03: RESERVERINGEN/BETALINGEN/KORTINGEN/ANNULEREN/

(PRIJS)WIJZINGEN

04: AANKOMST EN VERTREK

05: HET CHALET

06: PARKREGLEMENT/HONDEN

07: AANSPRAKELIJKHEID

08: WAARBORGSOM EN VERREKENING

09: PRIVACY

10: OVERIGE BEPALINGEN

11: WEBSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

01: DEFINITIES

 

 1. Administratiekosten: kosten die samenhangen met de reservering (reserveringskosten, wijzigingskosten etc)
 2. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 3. Gasten: alle personen die vallen onder het begrip recreant en gebruik maken van de accommodatie.
 4. Huurder is degene die de huurovereenkomst is aangegaan, degene die hem vergezellen, familie en /of eenieder die deel gebruikmaken van het gehuurde object ten tijde van de overeengekomen huurperiode.
 5. Huurprijs: de kosten welke in rekening worden gebracht voor het verblijf in het gehuurde in de periode waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan, exclusief eventueel bijkomende kosten.
 6. Ondernemer: het bedrijf die de accommodatie in opdracht van verhuurder ter beschikking stelt, van Maanen vakantiehuizen
 7. Parkreglement: het reglement dat van toepassing is op het park en waarin aanvullende regels zijn opgenomen.
 8. Reissom: huursom en overige kosten, inclusief eventuele kortingen
 9. Van Maanen Vakantiehuizen is een bemiddelaar die handelt uit hoofde van een door verhuurder aan Van Maanen Vakantiehuizen verstrekte opdracht tot dienstverlening.
 10. Verhuurder is degene die het object in eigendom heeft of op enige andere wijze verantwoording draagt voor het object waarvoor verhuurder aan Van Maanen Vakantiehuizen schriftelijk de opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt.
 11. Waarborgsom: een bedrag dat vóór aanvang van het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt.
 12. Wijziging: een verandering van de overeenkomst zoals het wijzigen van de huurperiode. De kosten hiervan zijn 19,- euro.

 

02: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen van Maanen vakantiehuizen en de recreant ter zake van de verhuur van een accommodatie.

De algemene voorwaarden staan op de website vermeld:

www.vanmaanenvakantiehuizen.nl en kunnen desgewenst ook opgestuurd worden.

Ook het parkreglement is onderdeel van de algemene voorwaarden.

Recreant dient ervoor te zorgen dat alle met hem meereizende personen en zijn gasten kennisnemen van deze algemene voorwaarden en staat in voor naleving daarvan.

 

03: Reserveringen, betalingen, kortingen, (prijs)wijzigingen, annuleren

 

Reserveren

Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar. De ondernemer behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

Indien binnen 24 uur na reserveren geen bevestiging is ontvangen, dient recreant contact op te nemen met van Maanen vakantiehuizen via email: info@vanmaanenvakantiehuizen.nl

De overeenkomst komt tot stand door het reserveren van een chalet via de website. Voor het verwerken van de reservering worden er administratiekosten in rekening gebracht van 19 euro.

Betalingen

Na het afronden van een reservering wordt gevraagd om een betaling. Afhankelijk van de periode tussen het reserveren en de vakantie wordt om een aanbetaling gevraagd van 150 euro of indien binnen 8 weken voor de vakantie wordt gereserveerd, het gehele bedrag. Het resterende bedrag dient uiterlijk 8 weken voor de vakantie te zijn betaald.

Uiteraard mag ook het gehele bedrag in een keer betaald worden indien de reservering langer dan 8 weken voor de vakantie plaatsvindt.

Elke betaling is in euro’s.

Indien recreant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, mag ondernemer de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Kortingen

Eventuele kortingen dienen direct tijdens het reserveren te worden gemeld in het opmerkingen vakje tijdens de reservering. Ditzelfde geldt ook voor speciale weekenden (rasweekenden/verenigingsweekenden etc)

Op arrangementen zijn geen kortingen van toepassing, tenzij expliciet vermeld.

Combinaties van kortingen zijn uitgesloten, tenzij anders vermeld.

Er kan geen beroep worden gedaan op een last minute actie of andere kortingsactie die later is gestart dan dat de reservering is gedaan. Recreant betaalt altijd de op dat moment geldende laagste prijs ten tijde van het reserveren.

 

Prijswijzigingen

De totale prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven.

Er kan geen beroep worden gedaan op later of eerder vermelde kortingsacties of prijswijzigingen. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van acties die geldig zijn ten tijde van het reserveren.

 

Wijziging van de overeenkomst

Wanneer recreant na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de overeenkomst wenst aan te brengen, staat het de ondernemer vrij om te bepalen of en in hoeverre wijzigingen zullen worden geaccepteerd.

Het wijzigen van de aankomstdatum of het wijzigen van het gehuurde chalet brengen sowieso administratiekosten met zich mee. Indien de aankomstdatum wordt gewijzigd is dat uitsluitend mogelijk naar een nieuwe periode die maximaal 9 maanden verder ligt dan de oorspronkelijk geboekte aankomstdatum.

Het wijzigen van een chalet is uitsluitend mogelijk indien er meer dan 4 maanden tussen het verzoek van wijziging zit en de geboekte vakantie en het restantbedrag nog niet is betaald aan ons. Bij een wijziging naar een goedkoper chalet blijft altijd de huurprijs van het duurdere chalet staan. Het wijzigen van chalet bedraagt 25,-. Het wijzigen van de boeking (behalve wisseling van een chalet) bedraagt 19 euro.

Wijzigen van chalet is slechts mogelijk indien beschikbaar plus op basis van de hierboven geschreven bepalingen en na akkoord van Van Maanen Vakantiehuizen. 

Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid.

Ingeval de ondernemer door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal de ondernemer aan de recreant een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit voorstel mag natuurlijk worden afgewezen. Het voorstel wordt geacht geaccepteerd te zijn indien niet binnen 14 dagen na dagtekening het bezwaar door recreant is afgewezen. De ondernemer zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade

 

Annuleren

Bij annulering van een normale vakantie (geen last minute/aanbieding/rasweekend etc) betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

-Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 150 euro.

-Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de huurprijs plus 19,- administratiekosten.

-Bij annulering 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75% van de huurprijs plus 19,- administratiekosten.

-Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 100% van de huurprijs plus 19,- administratiekosten.

Bij een annulering van een aanbieding/rasweekend/last minute of andere soort actie betaalt de recreant ook een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

-Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum: 150 euro

-Bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum: 75% van de huurprijs plus 19,- euro administratiekosten.

-Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 100% van de huurprijs plus 19,- administratiekosten.

 

Een annulering moet altijd schriftelijk worden doorgegeven (aangetekend) of telefonisch worden aangekondigd waarna een email wordt gestuurd door recreant aan de ondernemer. Indien niet binnen 2 werkdagen een bevestiging van ondernemer aan recreant is verstuurd via email, dan heeft de annulering de ondernemer niet bereikt en dient recreant direct contact op te nemen met ondernemer.

 

04: Aankomst en vertrek

De accommodatie is op de aanreisdag beschikbaar vanaf 16 uur. Aankomst tot 20 uur is kosteloos maar geef het wel aan ons door aangezien de receptie vanaf 17 uur gesloten is. Voor een aankomst na 20 uur maar voor 22 uur wordt 37,50 in rekening gebracht. Aankomst na 22 uur is niet mogelijk, dan wordt de aankomstdag de dag later, tegen hetzelfde tarief, te weten 37,50. 

Indien de recreant binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder verdere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

Recreant levert de sleutel op de vertrekdag uiterlijk om 10 uur in bij de receptie. Eerder vertrekken kan natuurlijk altijd (we zijn op werkdagen vanaf 8 uur in de ochtend aanwezig). Indien het vertrek nog eerder zal zijn, kan de sleutel in de brievenbus bij de receptie worden gedeponeerd, maar geef dit wel aan ons door.

Bij het verlies van huissleutels worden kosten in rekening gebracht, te weten 80 euro voor de sleutel.

Wanneer recreant eerder wenst te vertrekken is toch de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien:

-recreant of mederecreant, ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer/mederecreanten/gasten/bewoners bezorgt.

-recreant of mederecreant, ondanks waarschuwing de accommodatie gebruikt in strijd met de bestemming.

-indien naar het oordeel van de ondernemer het risico aanwezig is dat de ondernemer schade zal lijden als de overeenkomst wordt voortgezet.

 

05: Het chalet

De foto’s op de website geven een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Het chalet zal nooit als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Gasten dienen altijd elders een woonplaats te hebben. Het niet hebben van een woonplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de gast en kan de ondernemer nooit worden tegengeworpen.

Het is verboden het chalet in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de ondernemer.

Het is verboden het chalet te gebruiken met meer personen dan waarvoor deze is ingericht en op de website staat aangegeven.

Honden niet op bed

Hoe lief wij honden ook vinden, honden mogen in de chalets NOOIT op de bedden liggen, ook niet als u er een kleed op legt. Dit is niet hygiënisch voor de gasten die na u komen. Bij constatering dat ze toch op het bed hebben gelegen, brengen wij de kosten van nieuwe moltons plus transportkosten plus de reiniging van het dekbed in mindering met de betaalde borg. (per bed 65 euro excl. btw) Op leren banken in de chalets is dit wel toegestaan, mits u een kleed over de bank legt en de bank netjes blijft.

Schoonmaak

Het chalet wordt schoon geleverd aan recreant.

Op de dag van vertrek is huurder verplicht uiterlijk om 10:00 uit het vakantiehuis te vertrekken. Huurder zorgt ervoor dat er geen vuile vaat staat, het beddengoed is afgehaald en de vuilnis in de container is gegooid. Let er ook op dat er geen uitwerpselen van honden meer in de tuin liggen.

De sleutel en het beddengoed dient bij de receptie te worden ingeleverd om 10 uur. (tenzij afgesproken is eerder te vertrekken (zie punt 4)

Mocht het vakantiehuis tijdens de huurperiode bovenmatig zijn vervuild, dan zal dit inhouding van de waarborgsom tot gevolg hebben. Tevens kunnen alle kosten die worden gemaakt om het vakantiehuis te reinigen door een daartoe erkend schoonmaakbedrijf aan huurder worden doorberekend.

Over alle genoemde kosten, vergoedingen, bedragen en/of verstrekte diensten dienen wij de hierop wettelijk van toepassing zijnde btw door te berekenen en af te dragen.

Klachten

Ondanks de uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat een recreant een klacht heeft. Eventuele klachten met betrekking tot het vakantiehuis dienen onmiddellijk bij de aanvang van de huurtermijn aan Van Maanen Vakantiehuizen te worden aangegeven om zo de verhuurder in gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen.

Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft recreant tot uiterlijk 2 weken na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij van Maanen vakantiehuizen (info@vanmaanenvakantiehuizen.nl)  Op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en recreant worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

Van Maanen Vakantiehuizen en/of verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, ongevallen of beschadiging van eigendommen van huurder, een en ander behoudens in geval van schuld aan zijn zijde. Ondernemer kan echter nimmer gehouden worden tot vergoeding van meerdere kosten of schade, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhouds)werkzaamheden in het park of aan de accommodatie worden uitgevoerd, zonder dat dit zal leiden tot een recht op enige vergoeding ter zake daarvan. De ondernemer zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel beperken.

Roken

In de vakantiehuizen is het niet toegestaan binnen te roken. Bij het niet naleven van dit verbod wordt u €100,- borg in mindering gebracht!

 

06: Parkreglement/honden

Wij heten je van harte welkom op het vakantiepark. We willen heel graag je verblijf naar wens maken. Hiervoor vragen we ook je medewerking. Uiteraard kan een park niet zonder regels, deze zorgen voor de veiligheid van jou en je gasten.

Dit park is een privépark. Er wonen ook diverse mensen permanent. In overleg met de VVE van het park hebben we ervoor gekozen om op dit park een aantal chalet te verhuren.

Wij hebben zelf natuurlijk ook honden en weten hoe lastig het soms is om een geschikt vakantiehuis te vinden waar de honden ook welkom zijn en daar de tuin goed omheind is. Omdat wij hier zelf tegenaan liepen is dit ook de insteek geweest om ons exclusief te richten op hondenbezitters.

Inenten/hondenpaspoort/zindelijkheid

Uitsluitend honden vanaf de leeftijd van 12 weken en zindelijk zijn bij ons van harte welkom. Daarnaast vragen wij van elke hondenbezitter om in het bezit te zijn van een hondenpaspoort en dat elke hond volledig ingeent is.
Het welzijn van de hond staat bij ons hoog in het vaandel en willen elke gezondheidsrisico vermijden.  

Blaffen

Bij ons zijn honden welkom, betaal je niets om je hond(en) mee te nemen en zijn de tuinen allemaal omheind. Wanneer er veel chalets bezet zijn, zijn er dus ook veel honden. Als er 1 begint te blaffen kan het zeker zijn dat de rest er ook op gaat reageren en dat het een groot geblaf wordt op het park. Om onder andere dit te voorkomen, is er een parkreglement opgesteld, puur om de rust hier te bewaren en om het park schoon en veilig te houden.

Aanlijnplicht op het park/zwemmen

Honden dienen te allen tijde op het park aangelijnd te zijn. Het water bij het vakantiepark is een recreatieplas voor mensen, niet voor de honden. Honden kunnen zwemmen bij de hondenstranden (zie website De Grote Rietplas in Emmen en De Zandwinplas in Nieuw Amsterdam, beide ongeveer 8 minuten rijden vanaf het park)

Uitwerpselen

Honden zijn uiteraard meer dan welkom, maar we hebben natuurlijk liever niet dat er overlast wordt bezorgd. Dat wil zeggen dat wij verwachten van je als eigenaar dat je jouw hond(en) corrigeert indien er overmatig geblaft wordt en je honden niet alleen in de tuin laat wanneer je er zelf niet bent. Op het park is het niet toegestaan je hond uit te laten, daarvoor is het bos. Mocht je hond per ongeluk toch zijn behoefte op het park hebben gedaan, dan is het verplicht om de uitwerpselen zelf op te ruimen en in de container te deponeren.

Vlooien

Elke recreant is zelf verantwoordelijk om zijn/haar honden goed te behandelen tegen vlooien zodat de chalets vlo-vrij blijven.

(Nacht)rust en overlast

Tussen 23.00 en 07.00 dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Dit betekent onder meer geen luide muziek/geluiden

Verkeersregels op het park

De normale verkeersregels zijn van toepassing op het park. In afwijking daarvan bedraagt de maximumsnelheid op het park voor alle voertuigen 15 km/pu. Voetgangers en kinderen hebben altijd voorrang.

Barbecue/vuurkorf

Elk chalet heeft een vuurkorf in de tuin met een rooster waarop je kunt barbecueën. De vuurkorf mag niet op de veranda geplaatst worden en moet minimaal 3 meter van het chalet blijven staan. Om het rooster te gebruiken is het verplicht om er folie omheen te doen. Hout is bij ondernemer verkrijgbaar.

 

07: Aansprakelijkheid

 Van Maanen Vakantiehuizen en/of verhuurder is niet aansprakelijk voor:

* Diefstal, verlies of schade, op wat voor een manier dan ook, die tijdens of als gevolg van een verblijf in een verhuurobject ontstaat;

* Defect of niet in bedrijf gestelde apparatuur;

* Ongemakken of overlast veroorzaakt door derden;

* Situaties of feiten welke niet te wijten zijn aan Van Maanen Vakantiehuizen en/of verhuurder

* Mondeling verstrekte inlichtingen

* Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand of tijdens of ten gevolge van de verhuur. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder.

* Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het materiaal en andere objecten.       Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden

 

Schade en/of vermissing

Schade en/of gebreken dienen direct, toch uiterlijk binnen 24 uur na het aanvangen van de huurperiode te worden gemeld aan Van Maanen Vakantiehuizen. Schade en/of gebreken die later worden gemeld worden geacht door huurder te zijn ontstaan.

Het verblijf in de vakantiewoning geschiedt volledig op eigen risico. Huurder is verplicht om schade en/of gebreken en alle daarmee verband houdende kosten die hierdoor ontstaan direct te vergoeden.

De plicht tot schadevergoeding is ook van toepassing op vermissing van inventaris en andere tot het huurobject behorende installaties, appendages armaturen al of niet aard en nagelvast verbonden.

De huurder draagt ook de verantwoordelijkheid voor zijn medehuurders, familie en/of gasten.

Huurder verklaart in bezit te zijn van een rechtsgeldige reisverzekering. (een w.a. verzekering dekt schade tijdens vakantie niet!)

Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het door hem gehuurde object met de zich daarin bevindende inventaris af te leveren in dezelfde staat waarin het zich bevond bij het aanvangen van de huurperiode.

Huisdieren (honden, katten etc.) mogen alleen worden meegebracht nadat Van Maanen Vakantiehuizen hiervan op de hoogte is gesteld en akkoord heeft gegeven.

Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of bruikleen afstaan of op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking stellen.

Het is niet toegestaan in het gehuurde andere apparaten, installaties en/of toestellen te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

Het is huurder verboden op enigerlei wijze overlast te veroorzaken aan de omgeving.

Voor de algemene toestand van het vakantiehuis is de eigenaar volledig verantwoordelijk. Van Maanen Vakantiehuizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen, tekortkomingen en/of gebreken aan het gehuurde welke niet, voor het aangaan van de huurovereenkomst schriftelijk, door verhuurder aan Van Maanen Vakantiehuizen zijn gemeld.

Van Maanen Vakantiehuizen is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden in ruime zin inbegrepen (weg)werkzaamheden en/of (ver)bouwactiviteiten in, naast of in de direct omgeving van het gehuurde

Ondernemer is uiteraard wel aansprakelijk indien sprake is van grove schuld of opzet.

 

08: Waarborgsom

In verband met de eindcontrole wordt een waarborgsom in rekening gebracht.

De waarborgsom van 100 euro is voor u geen garantie dat eventuele schade en/of gebreken die te wijten zijn aan huurder, hiermee gedekt zijn. Alle door huurder ontstane schade/gebreken zullen op huurder worden verhaald.

Let op! Schade per ongeluk ontstaan tijdens de vakantie valt bijna nooit onder een w.a. verzekering. Om deze reden stellen we het verplicht om ervoor te zorgen dat elke recreant een geldende reisverzekering af heeft gesloten.

De betaalde waarborgsom zal, indien er niets te verrekenen is, binnen 2 weken na vertrek worden terugbetaald. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

09: Privacy

De persoonsgegevens van de gasten worden opgenomen in het adressenbestand van de ondernemer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering en ook voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen. De ondernemer verstrekt geen gegevens aan derden.

Indien de recreant geen reclame (via email) wenst te ontvangen, kan hij dat schriftelijk kenbaar maken aan van Maanen vakantiehuizen (info@vanmaanenvakantiehuizen.nl)

Indien een recreant tijdens zijn verblijf bij toeval wordt gefotografeerd en de betreffende foto wordt gebruikt in een publicatie door de ondernemer, wordt de instemming van de recreant met dat gebruik vermoed te zijn gegeven.

 

10: Overige bepalingen
 
 

Voorbehoud
Van Maanen vakantiehuizen behoudt zich het recht om zonder toestemming van de bezoeker prijzen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Privacy
Van Maanen vakantiehuizen behandelt alle persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In geen geval verstrekken we uw gegevens aan derden.

Intellectueel eigendom
Deze website evenals de inhoud van deze website is het intellectueel eigendom van Van Maanen vakantiehuizen. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium, is de schriftelijke toestemming van Van Maanen vakantiehuizen vereist. Het gebruik van de naam en het merk Van Maanen vakantiehuizen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Maanen vakantiehuizen.

 

11: ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Alle onderstaande algemene voorwaarden slaan uitsluitend op onze webshop. Bovenstaande bepalingen gaan uitsluitend over de vakantiehuizen.

 

Algemene voorwaarden

 

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Ondernemer: De natuurlijke rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten en bedrijven aanbiedt;
 2. Contractant:

– De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer:

– De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijven een overeenkomst of afstand aangaat met de ondernemer

 1. Overeenkomsten op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meerder technieken voor communicatie op afstand. De contractant verstrekt een opdracht op de website van Van Maanen Vakantiehuizen te laten produceren en verzenden.
 2. Techniek voor communicatie op afstand: Middel kan worden gebruikt voor het sluiten van een overkomst, zonder dat contractanten en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 3. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de contractant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de contractant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Dag: Kalenderdag;
 6. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de contractant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Artikel 12 – Identiteit van de ondernemer

Van Maanen Vakantiehuizen

handelend onder de naam: Van Maanen Vakantiehuizen

 

Vestigings- & bezoekadres

Steenbakkersweg 7

7843 RM Erm

 

Telefoonnummer: +31 (0)619043887

Bereikbaarheid:

Dagelijks van 8.30 – 17.30 uur

 

E-mailadres: info@vanmaanenvakantiehuizen.nl

 

KvK-nummer:71474749

BTW-identificatienummer:NL194256017B01

 

Artikel 13 – Toepasselijkheid

Let op: De producten van Van Maanen Vakantiehuizen zijn handwerk en gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden.

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en contractant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de contractant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de contractant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de contractant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de contractant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroep doen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 14 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de contractant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– De prijs inclusief belastingen

– De eventuele kosten voor verzending

– De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

– De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst’

– De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

– De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor gebruikte communicatiemiddel

– Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is

– De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

– De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

– De gedragscodes waaraan de ondernemers zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

– De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periode aflevering van producten of diensten

– Beschikbare maten, kleuren, soort materiaal

 

Artikel 15 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het in bepaalde lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst nog ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen te beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De ondernemer kan zich -binnen de wettelijke kaders- op de hoogte stellen of e consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomsten op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument die volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 5. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsplicht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;
 9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of onbepaalde duur is.
 10. in geval van duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van betreffende producten.

 

Artikel 16 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijk instructies.

3, Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 1. Indien de klacht na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 17 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzenden voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 18 – Uitsluitend herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.Uitsluiten van herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die de ondernemer tot stand tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk van persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten of tijdschriften ;
 7. voor audi- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 10. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdskleding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 11. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 12. betreffende weddenschappen en loterijen

 

Artikel 19 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van de veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

 

Artikel 20 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermeldde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, importeur of fabrikant verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzenden van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantetermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
 7. De geleverde producten aan de abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 21 – levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft kenbaar gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van de termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van het artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten voor van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de onderneming.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 22 Duurtransacties; duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, ten allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogte een maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder inbegrepen) of diensten, ten alle tijde tegen het einde van een bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzegtermijn van ten hoogte een maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten;

– te alle tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde wijze als zij dor hem aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 1. Een overeenkomst de voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van een dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen meteen opzegtermijn van ten hoogte een maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor een onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogte een maand en een opzegtermij van ten hoogte drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot een geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. De overeenkomst met beperkte duur tot het het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kenninsmakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kenninsmakingsperiode.

 

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst ten alle tijde met een opzegtermijn van ten hoogte een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 23 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of gemelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, he recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 24 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 25 – Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 1. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 26 – Aanvullende afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodaninge wijze dan deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 27 Intellectuele eigendom en auteursrecht

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Van Maanen Vakantiehuizen zich de rechten en bevoegdheden voor die Van Maanen Vakantiehuizen toekomen op grond van de Auteurswet
 2. De in het kader van een overeenkomst eventueel door de Van Maanen Vakantiehuizen tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen,film, software, teksten, audio opnames, en andere producten (elektronische) bestanden blijven eigendom van Van Maanen Vakantiehuizen ongeacht of deze aan de contractant of aan derden ter hand zijn gesteld,tenzij anders overeengekomen
 3. Alle door Van Maanen Vakantiehuizen verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,film, software, teksten, audio opnames, en andere producten  (elektronische) bestanden, andere materialen van Van Maanen Vakantiehuizen, zijn uitsluitend bestemd om door de contractant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van Maanen Vakantiehuizen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

      4, Van Maanen Vakantiehuizen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van werkzaamheden                      toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie            ter kennis van derden wordt gebracht

 1. Alle sop de website is eigendom van Van Maanen Vakantiehuizen en mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van Van Maanen Vakantiehuizen

 

Artikel 28 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van contractant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de contractant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

 

Privacy statement

Wanneer je bij Van Maanen Vakantiehuizen een bestelling plaatst vragen we je om je persoonlijke gegevens. Deze gegevens hebben we nodig om de bestelde producten op het juiste adres te bezorgen en contact met je op te kunnen nemen als we een vraag hebben over je bestelling.  Je persoonlijke gegevens slaan we alleen op voor gebruik en worden nooit voor commerciële doeleinden verkocht aan derden.

 

– Naam. We spreken je graag aan met je naam. Dat vinden we wel zo persoonlijk.

– Adresgegevens. Om je bestelling zo snel mogelijk te bezorgen hebben we je adresgegevens nodig. Je adresgegeven delen we uiteraard met de postpartij zodat zij weten waat het pakket moet worden bezorgd.

– E-mailadres. We gebruiken je e-mailadres om je op de hoogte te houden over de status van je bestelling. Daarnaast vragen we je na ontvangst van je bestelling of je tevreden bent met je bestelling en sturen we persoonlijke aanbiedingen, bijvoorbeeld op je verjaardag of als je een jaar klant bent.

– Telefoonnummer. Als we een vraag hebben over je bestelling of informatie willen delen omtrent je levering dan willen we graag zo snel mogelijk met je in contact komen. Via de telefoon gaat dit sneller en dit vinden wij persoonlijker.

– Ip-adres. Als je op internet surft dan is je computer herkenbaar aan je IP-adres, vergelijkbaar met het nummerbord van je auto. Als je bij ons wat bestelt slaan we je Ip-adres op zodat we je herkennen als je terugkomt.

– Betaalgegevens. Als je bij ons betaalt dan doe je dit in een beveiligde omgeving. Voor het afhandelen van betalingen maken wij gebruik van de diensten van Mollie verzorgt de koppelingen met al onze betaalproviders. Al je bankgegevens blijven waar ze horen, namelijk bij je bank of creditcardmaatschappij. Je bankgegegevens slaan wij niet op. Wij krijgen alleen een seintje of je betaling gelukt is.

Foto`s

Vrijwel alle producten kun je persoonlijk maken door hierbij een foto te plaatsen. Wij behandelen jouw foto als persoonlijke gegevens. Dit betekent dat we alles gebruiken voor jouw product en nooit delen met andere partijen. Wij bewaren je foto maximaal 24 maanden na je bestelling. Als je niet wilt dat we je foto bewaren neem dan contact op met ons.

 

Waar slaan we je gegevens op?

Je persoonlijke gegevens slaan we op in onze beveiligde database bij onze hostingpartij in Nederland. Onze hostingpartij beschikt over de juiste certificaten die een veilige opslag van jouw gegevens garanderen. Niks om je zorgen over te maken dus. In een aantal gevallen delen we je persoonlijke gegevens met partners. In alle gevallen is dit enkel ter ondersteuning van onze eigen diensten. Wij werken alleen maar samen met bedrijven die voldoen aan de Europese privacywetgeving.

 

 

  

 

Onze grootste voordelen

 • Alle chalets hebben een omheinde tuin (de meeste omheiningen zijn zelfs 1.80m hoog)
 • Maximaal 4 honden mogen gratis mee!
 • Bos op loopafstand en diverse bossen in de buurt
 • 2 hondenstranden op minder dan 10 minuten rijden
 • Alle hondenrassen zijn bij ons van harte welkom!

Betaal veilig met:

Volg onze nieuwsblaf!